แสงบุตร ส. ประสิทธิผลแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 769–776, 2024. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2311. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.