จึงธนาวิวัฒน์ พ. . การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 52–60, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/507. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.