เหลาสุภาพ และคณะ อ. การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน “เอื้อบุญนาโก” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 178–186, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/524. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.