กุยแก้ว จ. . การพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด: กรณีศึกษา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 22–29, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/545. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.