นีละพันธ์ ส. . การประเมินผลการจัดตั้ง Community Isolation ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 59–68, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/550. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.