ไชยนา ส. . ประสิทธิผลการดาเนินงานโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 117–126, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/582. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.