กุลบุตรดี ศ. . รูปแบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 160–171, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/591. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.