หาญณรงค์ อ. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.) บ้านวังใหม่ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 23–33, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/641. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.