สร้างแก้ว ม. การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 30–39, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/649. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.