ปัญญาวงษ์ ศ. การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าดอนปู่ตาเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 40–49, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/650. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.