บุญมาศ ส. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานน้ำมันสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 50–62, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/651. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.