ภูการุณย์ พ. การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าบุ่งป่าทาม สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 41–50, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/657. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.