ใจศิริ ป. ผลของกระบวนการมีส่วนร่วมและแรงสนับสนุนทางสังคมในการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีในเขตตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 83–96, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/668. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.