นาชัยบูรณ์ ว. การส่งเสริมการปลูกรางจืดเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านวังเหนือ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 41–49, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/690. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.