อติชาติ เ. ระบบสารบรรณ ในยุค 5G. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 22–32, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/711. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.