ปัญญูรัตน์ ธ. การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 1–8, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/716. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.