บัวคำ อ. การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูกต่อ คุณภาพการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกโรงพยาบาลชานุมานจังหวัด อำนาจเจริญ. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 58–70, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/722. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.