อะโนศรี ช. การพัฒนาแนวปฏิบัติชุมชนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วม ของ “คุ้มครัวเรือน” และเทคนิค “ การประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายแบบไขว้หมู่บ้าน” บริบทพื้นที่ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 143–152, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/729. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.