สินธวาชีวะ ส. บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการจัดการรายกรณี : กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ที่มีปัญหายาเสพติดและจิตเวช. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 166–171, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/731. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.