นามบุตร ม. การศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการ ยางพาราจังหวัดอุดรธานี. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 25–38, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/741. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.