หิรัญรักษ์ ช. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขต อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 52–66, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/743. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.