มะหะหมัด เ.; มะหะหมัด เ. ผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อ การหกล้ม ในตำบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 17–22, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/812. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.