หาญชิงชัย ก. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)จังหวัดสระแก้ว ปี 2563. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 47–55, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/820. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.