ไชยแก้ว โ. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่าข้าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 78–83, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/843. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.