ฆารวิพัฒน์ ว. . รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ในนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 178–187, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/852. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.