พวงนาค บ. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงหลังใส่เฝือก : กรณีศึกษา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1–4, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/854. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.