มุสิกาสวัสดิ์ ส. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่มีภาวะช็อค: กรณีศึกษา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 5–8, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/855. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.