แย้มสว่าง อ. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นพริ้ว: กรณีศึกษา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 14–18, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/857. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.