เสนะคุณ ป. การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองร่วมกับเลือดออกในเยื่อหุ้มปอด : กรณีศึกษา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 23–28, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/859. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.