นววัชรินทร์ ณ.; รัตนโอภาส ส.; น้อยเอียด ส. การพัฒนาระบบบริการทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 40–51, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/865. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.