ธัมธนพัฒน์ ช. การพัฒนาระบบการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 57–63, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/867. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.