ฉัตรอารียกุล ภ. ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 69–75, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/869. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.