ช่างทอง ส. การดำเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 48–53, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/875. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.