นาสูงชน ก. การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 86–95, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/882. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.