การญาณ พ.; ไชยมะโย อ. ความพร้อมในการจัดบริการสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 102–110, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/884. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.