โพธิ์ทอง ป. การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย: กรณีศึกษา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 111–124, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/885. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.