อยู่เอ น. . การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเพดานโหว่ ที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปและมีภาวะ Malignant hyperthermia : กรณีศึกษา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 131–141, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/894. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.