องคนุสสรณ์ ว.; ประเสริฐสังข์ เ. การพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 72–80, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/900. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.