วงค์ตาหล้า ภ. การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลนาแก จังหวัดนครพนม. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 91–103, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/903. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.