อินทรัพย์ พ. การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานงานซักฟอก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 104–112, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/904. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.