จำปาศรี ภ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 113–120, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/905. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.