สว่างเมฆ จ. ปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ จังหวัดกระบี่. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 121–130, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/906. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.