ศรีเมฆารัตน์ นันทพร, และ พานเมือง สิวาพร. 2023. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (1):1-11. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1278.