ปุรินทะ อนันต์. 2023. “การส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชนของแกนนำชุมชน ตามหลัก 3 R ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (1):198-204. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1287.