ตันเจริญ อภิญญา. 2023. “การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (1):259-68. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1297.