สงวนตระกูล อรรคราธร. 2023. “รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการขยะในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมต้น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (1):220-28. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1300.