ฤทธิ์ศร พัชรี. 2023. “ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในระยะพึ่งพิงขณะอยู่ในโรงพยาบาลบ้านผือจังหวัดอุดรธานี”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (1):287-93. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1304.