ชุมพล กฤษณพงษ์, ไกรรัตน์ ไพศาล, และ รัตนานุพงศ์ สิริรัตน์. 2023. “ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (2):14-25. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1484.