ธีระโชติ ชัญญา. 2023. “การดูแลผู้ป่วย Trigeminal Neuralgia โดยใช้การแพทย์โฮมีโอพาธีย์: กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (2):169-74. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1494.