ไชยสุนทร ประทุมมาศ. 2023. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลคำม่วง :กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (2):250-59. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1495.